Ο

                                   ∗       ∗       ∗       ∗       ∗       ∗       ∗       ∗       

 On a light, bright, moony night

looking up is such glorious delight

noticing a glistening star here; another, sparkling over there

counting them all until you realize just how much, is up in the air

how small you are, here below

and just how many answers, are okay not, to ever know

Advertisement