Ο

                                   ∗       ∗       ∗       ∗       ∗       ∗       ∗       ∗       

                                                    On a light, bright, moony night

looking up is such glorious delight

noticing a glistening star, here; another, sparkling over there

counting them all, until you realize just how much, is up in the air;

how small you are, here below,

and just how many answers, are okay not, to ever know